സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

വിക്കിപ്രോസ്ചർ സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
2 ജൂൺ 2023 17:33 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

2 ജൂൺ 2023

(പു.)    07:38  സംവാദം:മലപ്പുറം - മൃഗങ്ങളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുക‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+16,276). . 178.214.247.16 (സംവാദം) (83880566037118)

1 ജൂൺ 2023

(പു.)    15:00  Beginner's Guide To Seo Plus Cost-free Flying Start Checklist 29800‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6,139). . Kensetylmf (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('What Is Search Engine Optimization? Search Engine Optimization Increase your website's visibility and rankings with search...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     15:00 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Kensetylmf (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎

26 മേയ് 2023

(പു.)    18:52  Considering Soccer? Read The Following Advice‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6,650). . 168.151.215.204 (സംവാദം) ('== Considering Soccer? Read The Following Advice == If baseball is really a sports activity which you possess enjoyed a ex...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    06:44  Increase Your Baseball Expertise With These Simple Tips!‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6,665). . 95.181.219.86 (സംവാദം) ('== Increase Your Baseball Expertise With These Simple Tips! == Whether or not you're merely a baseball enthusiast and occa...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)